Κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Αλεξάνδρειας και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου

Κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Αλεξάνδρειας και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας έχοντας υπ’ όψιν:

Τις διατάξεις του άρθρου 94, παράγρ. 4, περίπτ. 27 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Αποφασίζουμε

Τη συνέχιση της διακοπής των μαθημάτων στα Σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Καλλικράτειου Δήμου Αλεξάνδρειας, την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών και των ακραίων καιρικών φαινομένων(χιονόπτωση,χαμηλές θερμοκρασίες, παγετός)  που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή.

Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων και οι εκπαιδευτικοί να μεριμνήσουν για την προσβασιμότητα στο χώρο των σχολείων και την διευθέτηση των όποιων προβλημάτων προκλήθηκαν από την κακοκαιρία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ